จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่