จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี

ขอแก้ไขนามสกุลจ่าจังหวัดลพบุรี ขอแก้เป็น นันโท