จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ทีทำการอำเภอโคกสำโรง