จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ทีทำการปกครองอำเภอโคกสำโรง