จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “Zero Tolerance”

     วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษา ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต และประชุมประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยกันป้องกันและปราบปรามทุจริตจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต และเป็นการรายงานผลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ