จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

โครงการอบรมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดโครงการอบรมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการที่ผ่านมา ร่วมทั้งเตรียมความพร้อมในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ของจังหวัดลพบุรีในอีก 3 เดือนข้างหน้าต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ