จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ ในรัชกาลที่ 9 สนองพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด ในรัชกาลที่ 10

     วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ตำบลดอนดึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองห้วยตาเหลือง คลองหนองกระสังข์ และแก้มลิงสระหลวง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร นอกจากนี้ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ตะเพียนขาว ตะเพียนทอง สร้อยขาว รวมจำนวน 20,000 ตัว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
     1) โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ตำบลดอนดึง (ฝายห้วยตาเหลือง) อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝายสันมน) เพื่อทำหน้าที่อัดทดและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในลำห้วยตาเหลือง พร้อมขุดลอกลำห้วยตาเหลือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำ และอาคารประกอบ จำนวน 5 แห่ง ประโยชน์ที่ได้รับเป็นแหล่งน้ำสำหรับช่วยเสริมน้ำฝนเพื่อการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนประมาณ 1,000 ไร่ และฤดูแล้งประมาณ 200 ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรบริเวณพื้นที่ข้างเคียง ประมาณ 110 ครัวเรือน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด ซึ่งโครงการชลประทานลพบุรี ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ “กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายห้วยตาเหลือง” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาอาคารชลประทาน
     2) โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ตำบลดอนดึง (ฝายหนองกระสังข์) อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ลักษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อทำหน้าที่อัดทดและเก็บกักน้ำไว้ใช้ พร้อมขุดลอกคลองหนองกระสังข์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำ และอาคารประกอบ จำนวน 4 แห่ง ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับช่วยเสริมน้ำฝนในการเพาะปลูกช่วงฤดูฝนประมาณ 1,000 ไร่ และฤดูแล้งประมาณ 500 ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ประมาณ 212 ครัวเรือน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด ทั้งนี้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ “กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายหนองกระสังข์”
     3) โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ตำบลดอนดึง (แก้มลิงสระหลวง) อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ลักษณะเป็นฝายทดน้ำพร้อมอาคารประกอบ ประโยชน์ที่ได้รับราษฎรหมู่ที่ 5 และ 7 ประมาณ 1,028 ครัวเรือน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับช่วยเสริมน้ำฝนเพื่อการปลูกข้าวในฤดูฝน ประมาณ 850 ไร่ และปลูกพืชผักฤดูแล้งประมาณ 170 ไร่ ได้อย่างเพียงพอ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และสามารถยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการให้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม โดยไม่ต้องพึ่งธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียว และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของราษฎร
     โดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างโครงการทั้ง 3 กิจกรรม
 
ข้อมูลจาก สำนักงาน กปร.
..ร่วมแบ่งปันข่าวสารได้ที่.. 👇👇
เพจ : ลพบุรีบ้านเรา Our Home Our Lopburi
 

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ