จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

            วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณช่วยเหลือราษฎรที่มีความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2 โครงการ คือโครงการฝายบ้านโคกเจริญพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโคกเจริญ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านฝายพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

            โดยช่วงเช้า องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี รับฟังจุดเริ่มต้นและปัญหาของราษฎรรวมถึงการช่วยเหลือโดยการดำเนินโครงการฝายบ้านโคกเจริญพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากรองเลขาธิการ กปร. และแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแผนการดำเนินโครงการฯ จากผู้แทนกรมชลประทาน 

            ต่อมาช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รับฟังสรุปความเป็นมาของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านฝายพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แนวทางการให้ความช่วยเหลือ และแผนการดำเนินโครงการฯ จากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ตามที่ราษฎรบ้านฝายพัฒนา หมู่ที่ 7 ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากบ้านฝายพัฒนา หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยหิน หมู่ที่ 1 ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎร โดยกรมทรัพยากรน้ำและสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2 ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกักเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลเขาแหลม และในส่วนของกรมชลประทานได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำออกเป็น 2 ส่วน คือ การปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยหิน หมู่ที่ 7 บ้านฝายพัฒนา ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหิน เพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตหมู่ที่ 1 บ้านห้วยหิน ซึ่งเมื่อการดำเนินงานแล้วเสร็จก็จะส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยหิน จำนวน 1,250 ไร่ อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากเกษตรกรไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่เหมือนในอดีต นอกจากนี้ในช่วงน้ำหลากยังสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งในลักษณะอ่างใหญ่เติมอ่างเล็กตามแนวพระราชดำริ เกษตรกรสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

            จากนั้น ได้เยี่ยมชมสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎร ตามพระราชประสงค์ต่อไป และจากการติดตาม ขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้ องคมนตรี ได้ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการฯ ทั้ง 2 โครงการ พร้อมกับมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนให้แก่ตัวแทนเกษตรกร รวมถึงมอบหนังสือโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ได้รับประโยชน์สุขต่อไป 

   โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะพูดคุยถึงการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและแนวทางที่จะพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการต่อไปด้วย

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ