จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระกรุณาโปรดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัญเชิญผ้าพระกฐินไปยังวัดกลาง จังหวัดลพบุรี

          วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานฝ่ายฆราวาส อัญเชิญผ้าพระกฐินที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราพร รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา การทอดกฐินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส
ให้ได้รับอนิสงส์ตามพระวินัยและเป็นทุนในการปฏิสังขรณ์พระอาราม สำหรับยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,635,000 บาท
          วัดกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สังกัดคณะธรรมยุติกนิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน สำหรับปูชนียวัตถุมีพระพุทธอังคีรส พระพุทธปฏิมากรประจำอุโบสถ มีนามว่า พระพุทธเกษรนิรมล สุวคนธ์บพิธ (หลวงพ่อเกษร) พระพุทธนาควโรดม บรมธรรโมภาส (หลวงพ่อนาคปรก) พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและหมู่บ้านบางขันหมากวัดกลาง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2425 โดยมีนายสา เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2494 ได้ผูกพัทธสีมา วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2494  ปัจจุบันมีพระกิตติญาณเมธี (ภูริปญฺสมเกียรติ รามัญวงศ์) เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี (ธรรมยุต) เป็นเจ้าอาวาส
        หลังจากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้ากราบนมัสการพระครูอมรสมณคุณ (ชวนปญฺโญ สมควร รุมรามัญ) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี วัดอัมพวัน เป็นวัดที่สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย สร้างขึ้นในราวพุทธศักราช 2415 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2420 เดิมชื่อ “วัดสุด” เป็นวัดเก่าแก่ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ วัดนี้เป็นวัดที่มีพระเถระเชื้อสายรามัญปกครองวัดมาโดยตลอด สืบค้นไม่ปรากฏ นามผู้สร้าง ได้แต่สันนิษฐานว่า เจ้านายท่านหนึ่งในกรมช้างคงจะมีส่วนในการสร้างวัดเพื่ออุทิศกุศลให้กับบรรดาช้างที่ล้มตาย บริเวณที่แห่งนี้เต็มไปด้วยต้นมะม่วงจำนวนมากภายหลังจึงได้เปลี่ยนนามให้ เป็นสิริมงคลว่า “วัดอัมพวัน” ซึ่งหมายถึงป่ามะม่วง หรือสวนมะม่วง โดยมีพระพุทธโคดมศากยราช (หลวงพ่อใหญ่) เป็นพระองค์ใหญ่ประจำวัดอัมพวัน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ซึ่งในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปีชาวไทยเชื้อสายรามัญ หรือมอญบางขันหมาก จะพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดประจำกลุ่มชาติพันธุ์ “ตักบาตรน้ำผึ้ง” และแห่ธงตะขาบ เวียนรอบองค์พระพุทธโคดมศากยราช จำนวน 3 รอบก่อนจะร่วมกันชักธงขึ้นสู่ยอดเสาหงส์ เพื่อสืบสานความเป็น อัตลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมาก ที่มามายาวนานกว่า 100 ปีให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ภายในวัดอัมพวัน มีพิพิธภัณฑ์มอญบางขันหมาก (Museum Bangkanmak) แสดงวิถีชีวิตและประเพณีของชาวไทยรามัญ (มอญ) บ้านบางขันหมาก 
              ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เขียนลงในบันทึกสมุดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ว่า “ขอชื่นชมต่อทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรักษา รากเหง้าแห่งบรรพบุรุษทุกเชื้อชาติของคนบางขันหมากเมืองลพบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก และขอเป็นกำลังใจให้ในการช่วยสืบสารรักษาอัตลักษณ์ของบรรพบุรุษของเราทั้งมอญ ลาว ฯลฯ ให้อยู่คู่กับชาติไทย ตราบชั่วกาลนาน”

 

 

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ