จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

      วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบผู้บริหารจังหวัดลพบุรี และ หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ผู้แทนชุมชน และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินของจังหวัดลพบุรี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนนำเสนอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือประเด็นที่น่าสนใจ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาพื้นที่และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี รวมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนโคกสำโรง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
     จากนั้นช่วงบ่าย คณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปยังพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง เพื่อเยี่ยมชมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์แปลงที่ดินได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานโยธา ได้ดำเนินการจัดรูปที่ดิน 335 ไร่ จำนวนที่ดิน 84 แปลง เจ้าของที่ดิน 90 ราย อยู่ในผังเมืองรวมเมืองโคกสำโรง พ.ศ.2562 โดยเป็นการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ ทำให้แปลงที่ดินสามารถใช้ระโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ มีผังระบบถนนภายในโครงการ และเชื่อมโยงกับถนนภายนอกอย่างสะดวก มีทางเข้าออกทุกแปลง ทำให้ที่ดินมีศักยภาพสามารถพัฒนาได้มากยิ่งขึ้น โอกาสเดียวกันคณะยังได้ เดินทางไปยังบ้านโคกพรม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง เพื่อเยี่ยมชมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ