จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ของชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่ออาณาประชาราษฎร์”

     วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ของชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่ออาณาประชาราษฎร์” ซึ่งได้รับความกรุณาให้ความรู้จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพัฒนานิคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในพื้นที่ตำบลหนองบัว ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ รวมทั้งหมดจำนวน 180 คน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการบรรยายได้กว้างขวางมากขึ้น ในด้านประวัติศาสตร์ของชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่ออาณาประชาราษฎร์ และพระบรมราโยบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3. มีงานทำ มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองที่ดี) เพื่อสร้างองค์ความรู้สามารถต่อยอดให้ความรู้กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
..ร่วมแบ่งปันข่าวสารได้ที่.. 👇👇
เพจ : ลพบุรีบ้านเรา Our Home Our Lopburi

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ