จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ลงพื้นที่จัดระเบียบสังคม และกวดขันการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

     วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดลพบุรี สั่งการให้นายบรรลือ ชูชาติ ปลัดจังหวัดลพบุรี จัดชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่จัดระเบียบสังคม และกวดขันการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
     โดยป้องกันจังหวัดลพบุรี มอบหมายผู้ช่วยป้องกันจังหวัด นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี, สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, สรรพสามิตพื้นที่, ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลพบุรี ดำเนินการออกตรวจตรา สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ดังนี้
     1. ร้าน Return
     2. ร้าน Skyline
     3. ร้าน ทองหล่อ
     4. ร้าน Morning End
     5. ร้าน Sixnature
     6. ร้าน สุขโขสโมสร
     7. ร้าน ยุ้งข้าว
     8. ร้าน เมื่อคืน
     9. ร้าน Relax
     ทั้งนี้ ได้กวดขัน ตรวจตรา และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการรับทราบการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะทำงานจะดำเนินการติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ