จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

     วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดลพบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก จึงพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีพระดำรัสรับสั่งให้เชิญสิ่งของพระราชทาน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ จำนวน 500 ชุด มอบให้แก่ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายอำเภอ 11 อำเภอ เป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ประสบอุทุกภัยในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี
นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนพระองค์ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา จึงโปรดให้กระผม และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค และบริโภคที่จำเป็น และ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีพระเมตตาพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยโปรดให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลชัยบาดาล ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มพระสงฆ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 285 คน ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ให้สามารถเข้าถึงวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้นกันโดยเร็ว เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระประสงค์ขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งจากสถานการณ์อุทกภัยและจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีขวัญและกำลังใจ ให้สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ