จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะในการลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 6 ตำบลในพื้นที่อำเภอท่าหลวง

วัน พุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะในการลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 6 ตำบลในพื้นที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยได้ติดตามการดำเนินงานของสถานีสูบน้ำP1 ตำบลแก่งผักกูด สถานีสูบน้ำ P2 ตำบลซับจำปาซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในโครงการประชารัฐตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำแบบบูรณาการ เพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และประชาชนจังหวัดลพบุรี ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ 6 ตำบล เพื่อเป็นการเพิ่มน้ำต้นทุน เตรียมแก้ไขปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ การทำเกษตรกรรมในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณสวนป่าจำปีสิรินธร บ้านซับจำปา ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้อีกด้วย

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ