จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

     วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแกกำลังแรงงาน ในกิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้ เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อนำไปชี้แจงแก่นักเรียนและผู้ปกครองให้ทราบถึงประโยชน์ของการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพเพื่อจะได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือซึ่งจะทำให้มีอาชีพมีรายได้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นและสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการ ศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งสิ้น 216 คน ณ ห้องประชุมโดมสำนักงานพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ