จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน และ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย

     วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย โดยนายสัตยา ณ ระนอง รองประธานกรรมการมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ร่วมลงนาม โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายทรงคุณ พิทยาปรีชานนท์ กรรมการมูลนิธิเอ็มโอเอไทย พร้อมทั้งคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารมูลนิธิเอ็มโอเอไทย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี และเครือข่าย MOA จังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน

     กรมการพัฒนาชุมชน และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ตกลงทำบันทึกความเข้าใจทางวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสมบัติของชาติ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ของชาติต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ อาหาร และพลังงาน ตามเป้าหมายความยั่งยืนโลก นอกจากนี้เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคล พร้อมทั้งพัฒนาชุมชนน่าอยู่ทั้งจิตและกาย ด้วยการขยายชุมชนอาหารสุขภาวะและศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับแนวทางการร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ประการแรกคือ ร่วมกันขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก โดยคำนึงถึงแนวทางตาม “ศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ อาหาร สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ตามเป้าหมายความยั่งยืนโลก และสร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ประการที่สอง ร่วมกันจัดหา พัฒนา และสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงสิ่งจำเป็นอื่นสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก ประการที่สามร่วมกันสนับสนุน แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมกิจกรรมเกษตรธรรมชาติและอาหารธรรมชาติ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ประการที่สี่ ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมและเชื่อมโยงด้านการตลาดในด้านการส่งเสริมกิจกรรมเกษตรธรรมชาติและอาหารธรรมชาติ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน

     ในการนี้นายนิวัติ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบให้นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายโลก

#Change For Good
#CDDLOPBURI
ภาพ : กรมการพัฒนาชุมชน / สพจ.ลพบุรี 

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ