จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

พิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

     วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล”ครูยิ่งคุณ”และรางวัล”ขวัญศิษย์” ปี 2564 จังหวัดลพบุรี ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยจังหวัดลพบุรี มีครูได้รับรางวัล จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รางวัลครูยิ่งคุณ ได้แก่ นายสมชาย ฟ้อนรำดี ครูจากวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และรางวัลครูขวัญศิษย์ ได้แก่ นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์ ครูจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี โดยมีนายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

       สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเท เสียสละ จนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนครูและสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาจากประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศบรูไนดารุสซาราม อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ติมอร์-เลสเต และไทย ซึ่งจะมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทุกๆ 2 ปี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ