จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

    วันพฤหัสบดี 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ได้จัดขึ้นเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก ถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ และปลากระโห้ รวมทั้งสิ้น 500,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม หมู่ 15 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกตูม เข้าพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้
     ทั้งนี้ เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศวิทยาในแหล่งน้ำ โดยสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ยังได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันดูแลสัตว์น้ำที่ได้ร่วมกันปล่อยลงสู่แหล่งน้ำแห่งนี้ ได้เจริญเติบโต แพร่พันธุ์ เพิ่มปริมาณประชากรสัตว์น้ำให้มากขึ้น และงดเว้นการทำการประมงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้มีแหล่งอาหารประเกทโปรตีนไว้บริโภคอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ