จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

พระเทพเสนาบดี (เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี), คณะสงฆ์อำเภอหนองม่วง คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมี่และผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่อำเภอหนองม่วง และอำเภอบ้านหมี่แก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565

     วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี, คณะสงฆ์อำเภอหนองม่วง, คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมี่ และนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดและอำเภอ ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งนำถุงยังชีพไปมอบให้ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP จำนวน 2 ครัวเรือนของอำเภอหนองม่วง และอำเภอบ้านหมี่ จำนวน 3 ครัวเรือน โดยรายแรกของอำเภอหนองม่วง คือนายดวง เผือกโอภาส อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 24/6 ชุมชนที่ 5 ตำบลหนองม่วง ตกเกณฑ์ในมิติด้านที่อยู่อาศัย ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร รายที่ 2 นายจำรัส เหมือนทิพย์ อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 169/5 ขุมชนที่ 4 ตำบลหนองม่วง ตกเกณฑ์ในมิติด้านการศึกษา เด็กจบชั้น ม.3 ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือทียบเท่า และด้านรายได้ ซึ่งอำเภอหนองม่วง มีจำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทั้งสิ้น 680 ครัวเรือน
     หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ของอำเภอบ้านหมี่ โดยรายแรกของอำเภอบ้านหมี่ ครอบครัวนางสาวศรารักษ์ นรสิงห์ มีสมาชิกในครัวเรือน 6 คน บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ที่ 3 ตำบลพุคา ตกเกณฑ์ในมิติด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการมีงานทำและรายได้ รายที่ 2 ครอบครัวนายวุ่น พิลึก มีสมาชิกในครัวเรือน 2 คน บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ตำบลพุคา ตกเกณฑ์ในมิติด้านสภาพแวดล้อมและด้านกาการมีงานทำและรายได้ และรายที่ 3 ครอบครัวนางสุนีย์ ใจดี มีสมาชิกในครัวเรือน 2 คน บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพุคา ตกเกณฑ์ในมิติด้านสภาพแวดล้อมด้านกาการมีงานทำและรายได้ ซึ่งอำเภอบ้านหมี่ มีจำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ทั้งสิ้น 1,862 ครัวเรือน
     ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่ ร่วมดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละท้องที่ ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยก่อนหากได้รับการจัดสรรงบประมาณก็ให้ดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยให้สะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีปรับสภาพแวดล้อมของบ้านผู้สูงอายุและมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและเงินสงเคราะห์พร้อมทั้งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 2 อำเภอเข้ามาดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ