จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระภาวนาวชิรญาณ

     วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564  เวลา 15.00 น. ณ วัดนิคมสามัคคีชัย ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระภาวนาวชิรญาณที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ พระภาวนาวชิรญาณ(อริยะ วรปญโญ) เกิดเมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคมพุทธศักราช 2504 ณ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ บรรพชาอุปสมบท เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2536 ณ วัดเทพกุญชรวราราม ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยได้รับฉายาว่า วรปญโญ ปัจจุบันอายุ 60 ปี 29 พรรษา พระภาวนาวชิรญาณได้ศึกษากรรมฐาน บำเพ็ญภาวนาและเห็นว่ากรรมฐานคืองานของพระจึงมุ่งมั่นปฏิบัติกรรมฐานอยู่เนื่องนิตย์และนำพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติกรรมฐานโดยได้แสดงพระธรรมเทศนาให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องคือสามารถพึ่งตนเองได้ด้วยการนำคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา ไปลงมือปฏิบัติมิใช่พึ่งแต่เหตุภายนอก
     พระภาวนาวชิรญาณได้รับพระราชทานสมณศักดิ์แต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กล่าวคือ พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนาม พระครูภาวนาปรีชา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2548 พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามเดิม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระครูภาวนาปรีชา (อริยะ วรปญโญ) ขึ้นเป็นพระภาวนาวชิรญาณ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 เป็นต้นมา ปัจจุบันพระภาวนาวชิรญาณดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดนิคมสามัคคีชัย เจ้าคณะตำบลโคกตูมเขต2(ธ)

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ