จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี Kick Off การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงนามในประกาศวาระจังหวัดลพบุรี ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งลงนามในแบบจำลองประกาศวาระจังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย พร้อมทั้งให้เกิดการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการและยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี เป้าหมายในการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 599 ครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษามิติด้านรายได้ และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ ซึ่งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนได้ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนแก่ประชาชนจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ