จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายพื้นที่จังหวัดลพบุรี

     วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ (แห่งที่ 2) ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ  ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา พร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงาน โดยมีพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ) นำเสนอเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Online สำหรับนักเรียน และกระบวนการจัดกิจกรรมของนักเรียน ภายใต้แนวคิด (วินิตนักปั้น) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับด้วย
     ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การพัฒนาการศึกษาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะครูผู้สอน ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของนักเรียน ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เจาะลึกหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับโรงเรียนเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ, จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เพื่อรองรับระบบการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ และประสบการณ์ผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตในอนาคต และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมรรถนะครูปฐมวัยหัวใจใหม่ (Holistic Teacher)” เพื่อให้ผู้บริหารและครูสามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยแบบองค์รวมอย่างจริงจังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารและครูโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯที่ช่วยกันพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อให้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ สามารถที่จะศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี มีวินัยมีความกตัญญูกตเวทีเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและยึดมั่นในหลักจริยธรรมของพระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิต

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ