จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี เดินหน้าบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทุกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี

    วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยจังหวัดลพบุรีกำหนดประเด็นนโยบายสำคัญของจังหวัด (Agenda) ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเป็นแก้ไขปัญหา ภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งกำหนดแผนงานออกเป็น2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ตัดยอดน้ำหลากบริเวณพื้นที่ ต้นน้ำของลุ่มน้ำห้วยซับเหล็ก (ด้านเหนือถนนพหลโยธิน) และส่วนที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตั้งแต่ถนนพหลโยธิน (บริเวณสามแยก นิคม) ไปถึงคลองชัยนาท-ป่าสัก (ด้านทิศใต้ถนนพหลโยธิน) โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง โครงการของโครงการชลประทานลพบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลพบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินงานผ่านโครงการหลักด้วยงบประมาณ 85 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการหารือกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี ในการจัดหาแหล่งสำรองน้ำดิบ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ