จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 จากนายกรัฐมนตรี

      วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021” จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม และมีการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021” ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานไปสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายนายกรัฐมนตรี จำนวน 33 รางวัล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 โดยจังหวัดลพบุรีได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล
ระดับจังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น จังหวัดพัทลุง จังหวัดระนอง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรีขอขอบคุณหน่วยงาน
ในจังหวัดลพบุรี จำนวน 21 หน่วยงาน ในการตอบแบบสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนภาครัฐด้วยดิิจิทัล
ในการให้บริการประชาชนอย่างสะดวก และรวดเร็ว
      ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานสำคัญในการตัดสินใจ นำไปสู่การเป็น
Data Driven Government โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งจัดระเบียบข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ข้อมูลแต่ละหน่วยงาน
เป็นข้อมูลที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐาน ส่งผลให้ในอนาคตอันใกล้ประชาชนจะสามารถให้ข้อมูลกับภาครัฐเพียงครั้งเดียว (Once Only Principle)
ก็เข้าถึงบริการดิจิทัลภาครัฐได้อย่างครบวงจร รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับผลการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
ของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่ DGA ได้สำรวจนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม อันจะเป็นการยกระดับและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลทั้งในระดับ
หน่วยงาน ตลอดจนระดับประเทศต่อไป พร้อมขื่นชมและแสดงความยินดีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลในครั้งนี้

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ