จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จ.ลพบุรี

         วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นางฐิติรัตน แวงชิน นางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ราย คือ นางสาวพลอยปภัส ศรีไสไพ ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และนางสาวนันทิดา เขอะมา ศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ ได้ติดตามผลการเรียน ตรวจเยี่ยม ดูแล ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งให้กำลงใจ ด้านการเรียน ความประพฤติ ความเป็นอยู่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในเงินทุนพระราชทาน และสอบถามความต้องการ ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีได้มอบทุนการศึกษา พร้อมทั้ง เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ ทั้ง 2 ราย

          โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระราชดำริของเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2531 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารมีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้นตามความรู้ ความสามารถ 2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ และประสบการณ์กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เกิดสำนึกในความเป็นคนไทย รักถิ่น รักประเทศ และรักการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ