จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

     วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ซึ่งพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายเรื่อง เช่น การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย การบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น รวมทั้งเน้นย้ำแนวทางการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ให้กับข้าราชการทุกสังกัดในพื้นที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ และคุ้มค่า ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ