จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ร่วมถ่ายทำสื่อสารคดีขจัดความยากจนในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

     วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.45 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการถ่ายทำสารคดีชุด “60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน 130 ปี กระทรวงมหาดไทย” ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอพัฒนานิคม ปลัดอำเภอ นายก้องไพร ภู่เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เข้าร่วมถ่ายทำ ซึ่งการถ่ายทำสารคดีครั้งนี้ เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ วัตถุประสงค์ กระบวนการทำงาน และตัวอย่างความสำเร็จในการดำเนินงานขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมของครัวเรือนนางสมบุญ หรัดดี บ้านเลขที่ 104/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยครัวเรือนนี้พบสภาพปัญหามิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ และมิติด้านรายได้โดยใช้การบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาขจัดความยากจน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนตามนโยบายแก้จน Change For Good

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ