จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี รับฟังการมอบนโยบายขับเคลื่อนคณะกรรมการลุ่มน้ำร่วมแก้ปัญหา-สร้างความมั่นคงด้านน้ำทุกมิติ จาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

     วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมการมอบนโยบายขับเคลื่อนคณะกรรมการลุ่มน้ำร่วมแก้ปัญหา-สร้างความมั่นคงด้านน้ำทุกมิติ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Webex) จากทำเนียบรัฐบาล การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด คณะกรรมการลุ่มน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำ และหน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1,200 คน ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการลุ่มน้ำเร่งดำเนินการจัดทําแผนแม่บทลุ่มน้ำให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ครอบคลุมในทุกมิติ พร้อมจัดทําแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม ตลอดจนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ำท่วมโดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดทําระบบเตือนภัยน้ำท่วม ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพอากาศและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ