จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี “รวมพลังแก้จน เพื่อคนลพบุรี” ลุยพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่อำเภอชัยบาดาล ครัวเรือนของนางมาลี เภาสันเทียะ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยคณะสงฆ์อำเภอชัยบาดาลได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจกและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565
     จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ) ชัยบาดาล ลงพื้นที่ครัวเรือน นางปาน เอี่ยมเฟื่อง ตกเกณฑ์ในด้านความเป็นอยู่ ครัวเรือนนายบุญธรรม อักษร ตกเกณฑ์ด้านรายได้ และนายเจน บุตรศรี ตกเกณฑ์ด้านสุขภาพ ทั้ง 4 ครัวเรือนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้พูดคุย พร้อมทั้งให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีวิต
     ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ เพื่อลด “ความยากจน นั่นก็คือความเดือนร้อนของประชาชนในทุกเรื่องที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้” จังหวัดลพบุรีจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอขึ้นในทุกอำเภอ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ