จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี มอบนโยบายแก่ปลัดอำเภอ “ผู้นำต้องทำก่อน”

     วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบนโยบายแก่ปลัดอำเภอและเสมียนตราอำเภอ ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าวุ้ง ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เน้นย้ำว่า ปลัดอำเภอ คือผู้ปฏิบัติ ที่นำนโยบายของรัฐบาล ทุกกระทรวง กรม ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ (Area Based) เช่น การรักษาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี รวมทั้ง การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ปลัดอำเภอยังถือได้ว่าเป็นผู้นำในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะต้องให้ความสำคัญกับปัญหาของพี่น้องประชาชน โดยใช้กลไกผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหา
รวมทั้ง 7 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคผู้นำศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน เพื่อร่วมกัน Change for Good สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตามที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้นโยบายไว้ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดที่จะประสบผลสำเร็จได้นั้น “ผู้นำต้องทำก่อน” เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชนในการนำไปปฏิบัติตาม

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ