จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำส่วนราชการในจังหวัดร่วมประชุมเพื่อรับฟังการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริฯ

     วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) และผ่านระบบ DOPA Channel โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างความยั่งยืนให้กับความเป็นไทย” จากนั้นในที่ประชุมได้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามระเบียบวาระการประชุม ในประเด็นที่สำคัญเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ อาทิ การแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก โคก หนอง นา โมเดล การพัฒนาที่ดิน โครงการปิดทองหลังพระ การถอดรหัสพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทัน ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบอย่าง ระมัดระวังในการนำวิชาการต่างๆ มาวางแผนดำเนินการทุกขั้นตอน

     หลักคิดและแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน 3 ประการ ประกอบด้วย

     1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ ล้นเกล้าฯ ร.9 พระราชทานให้คนไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2540

    2. Sustainable Development Goals : SDGs 17 ประการ ที่สหประชาชาติกำหนดให้เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในช่วง ค.ศ. 2016 – 2031 ซึ่งเป็นระยะเวลา 15 ปี

     3. ESG 3 ปัจจัยหลักเพื่อความยั่งยืน คือ

        – ปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental factors)

        – ปัจจัยด้านคนและสังคม (Social factors) 

        – ปัจจัยด้านธรรมาภิบาล (Governance factors)

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ