จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี กำกับติดตาม “โครงการลพบุรีเมืองสะอาด” ครั้งที่ 1/2565

    วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชุมติดตามการดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการดูแลพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันดูแลความสะอาด การทิ้งขยะ การจัดระเบียบสายไฟ เป็นต้น ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรีได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่ ในการทำความสะอาด ประกอบด้วย สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถาน สวนสาธารณะ ถนน/เส้นทางสัญจร แม่น้ำ/ลำน้ำ/คูคลอง ตลาด และหมู่บ้าน/ชุมชน/บ้านเรือน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเน้นย้ำให้ทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะให้มากขึ้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเน้นย้ำให้หน่วยงานทำความสะอาดพื้นที่อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน เพื่อให้เกิดความสวยงาม น่าอยู่ น่ามอง สำหรับในปี 2565 จังหวัดลพบุรีมีแผนการดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด จำนวน 804 กิจกรรม และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการดังกล่าว และรายงานผลให้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ระดับจังหวัด ในการประชุมครั้งถัดไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ