จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้เกียรติจากนายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. และนางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ เป็นวิทยากร ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ