จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรีเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom)

      วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom) ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีนายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอกลไก นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำเสนอการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต่อคณะกรรมาธิการฯ โดยมีหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด นำเสนอภาพรวมของงบประมาณกลุ่มจังหวัดและจังหวัดในกลุ่มจังหวัดต่อคณะกรรมาธิการฯ
.    ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 192.3030 ล้านบาท ซึ่งไม่ถูกปรับลดในคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ
จบการประชุมชี้แจง เวลา 17.30 น.

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ