จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรีลงพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีและอำเภอท่าวุ้ง แก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565

     วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดและอำเภอ ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งนำถุงยังชีพไปมอบให้ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP จำนวน 6 ครัวเรือน ของอำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 3ครัวเรือนและของอำเภอท่าวุ้ง จำนวน 3ครัวเรือน โดยรายแรกของอำเภอเมืองลพบุรีคือนายวิเชียร เหมินทร์ บ้านเลขที่ 133/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก ตกเกณฑ์ในมิติรายได้ รายที่ 2 นางพะ ออก แมน บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก ตกเกณฑ์ในมิติสุขภาพและรายได้ และรายที่ 3 นายสมาน รามัญวงศ์ บ้านเลขที่ 157 หมู่ที่ 2 ตกเกณฑ์ในมิติรายได้ ซึ่งอำเภอเมืองลพบุรี มีจำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทั้งสิ้น 1,323 ครัวเรือนและได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนที่ตกเกณฑ์แล้ว 926 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 69
     หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ของอำเภอท่าวุ้งโดยรายแรกของอำเภอท่าวุ้งคือนางทองคำ ปานแก้ว บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 9 ตำบลบางคู้ ตกเกณฑ์ในมิติรายได้ รายที่ 2 นางชุ่ม มาแก้ว บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 11 ตำบลบางคู้ ตกเกณฑ์ในมิติรายได้และรายที่ 3 นายสุวรรณ สืบศรี บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 15 ตำบลบางคู้ ตกเกณฑ์ในมิติความเป็นอยู่ซึ่งอำเภอท่าวุ้งมีจำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ทั้งสิ้น 492 ครัวเรือนและได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนที่ตกเกณฑ์แล้ว 309 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 63
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอท่าวุ้งร่วมดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางขันหมากและตำบลบางคู้ ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยก่อนหากได้รับการจัดสรรงบประมาณก็ให้ดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยให้สะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีปรับสภาพแวดล้อมของบ้านผู้สูงอายุและมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินแก่ผู้พิการพร้อมทั้งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 2 อำเภอเข้ามาดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ