จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี

     วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมคณะ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีประเด็นการตรวจราชการ 3 ประเด็นคือ 1) การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุนรายการผู้พันข้ามปีงบประมาณ รายการใหม่ของ สป.มท. และ 3) การตรวจติดตาม การพัฒนา และยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     จากนั้นในช่วงบ่ายลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกรอบวงเงินของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการขุดลอกคลองมหาสอน หมู่ที่ 5 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี งบประมาณ 330,000 บาท และโครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี งบประมาณ 170,000 บาท

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ