จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2564

    วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน โดยหนึ่งในวาระสำคัญของการประชุมดังกล่าว ได้แก่ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 91.85 อยู่ในลำดับที่ 3 ของประเทศ ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรียังคงมุ่งมั่นยกระดับคะแนน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไ

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ