จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา/โรงเรียนเครือข่าย

     วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ในจังหวัดลพบุรี เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา/โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้เดินทางเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจและบรรยายพิเศษให้แก่คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษาโรงเรียน บ้านลำโปงเพชร อำเภอโคกเจริญ จากนั้น เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ เพื่อมอบเข็มและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ บุลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป และเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการดำรงชีพตามแนวทาง ศาสตร์พระราชา พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการงานอาชีพนักเรียน จากนั้นเดินทางไปโรงเรียนโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง เพื่อรับฟังรายงานแผนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ด้านที่ 3 มีงานทำ – มีอาชีพ

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ