จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

การประชุมมอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 – 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan

     วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมมอบนโยบาย การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 – 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ และแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ำ ให้เสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด  คณะกรรมการลุ่มน้ำ และ กนช. พิจารณาเห็นชอบ ตามลำดับ รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาก่อนการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากสำนักงบประมาณ โดย สทนช. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กนช. จึงได้กำหนดกระบวนการและพัฒนาเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำมีความครบถ้วน สะดวก และรวดเร็ว โดยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูล สำหรับบูรณาการแผน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ (ระบบ Thai Water Plan) และเพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 และปี 2566-2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan ของหน่วยงานและจังหวัด ในปีแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำต่อ กนช. ได้ภายในเดือนธันวาคม 2564 สทนช. จึงได้กำหนดการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำผ่านระบบ Thai Water Plan เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรน้ำและจังหวัดได้รับทราบต่อแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ มีความรู้ความเข้าใจระบบ Thai Water Plan สำหรับใช้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 และปี 2566-2570 ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูล สำหรับบูรณาการแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ