จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรี Kick Off ตำบลนำร่อง เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ ศูนย์เรียนรู้ ๙ ตามพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหสัดลพบุรี มอบให้นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในการ kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยนางอุดมรัตน์ อมรเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ

     ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู และนางแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ร่วมเป็นเกียรติในการ kick off และร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความสำเร็จของ “โก่งธนูโมเดล” ต้นแบบตำบลเข้มแข็ง

      โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีกิจกรรมดังนี้
      กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
      กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ทักษะและทัศนคติในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพ
     กิจกรรมที่ 3 กระบวนการพัฒนาการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นกิจกรรมเพื่อรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
      กิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผลเป็นการติดตามผลระหว่างการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการสุ่มยอด Like & Follow และ Share
     กิจกรรมที่ 5 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น เป็นการประกวดผลการดำเนินงานระดับตำบล โดยการคัดเลือกตำบลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นผ่านกระบวนการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
      กิจกรรมที่ 6 เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศตำบลที่มีผลงานระดับดีเลิศ
      กิจกรรมที่ 7 ถอดบทเรียนความสำเร็จเป็นการถอดบทเรียนจากตำบลที่ได้รับรางวัลระดับดีเลิศและทำบทสรุปเสนอผู้บริหาร

 

ภาพ/ช่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

 

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ