จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนขจัดความยากจนฯ พุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน

     วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) มีทีมปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยง จำนวนทั้งสิ้น 1,750 คน เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกันมีเป้าหมายสำคัญคือการแก้ใขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน จากนั้นดำเนินการปล่อยแถว kick off ทีมพี่เลี้ยง ปฎิบัติงานในพื้นที่พร้อมกันทุกอำเภอ

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ