จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดหนองรี

     วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถานศึกษา ลงพื้นที่ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดหนองรี หมู่ 1 อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เพื่อนำบริการในด้านต่างๆ และเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ออกหน่วยบริการให้แก่ประชาชนในพื้นที่กว่า 50 หน่วยงาน อีกทั้งเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

     ซึ่งเป็นการบริหารราชการในเชิงรุกตามแนวทางการบริหารราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องยังชีพแก่ประชาชน อีกด้วย

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ