จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีการศึกษา 2565

     วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 111 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 555,000 บาท ต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้พิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคลนั้น โดยมีข้าราชการ ครู เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมในพิธี
มูลนิธิคุณพุ่ม เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถและความเข้าใจ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิและผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ในฐานะพระมารดาที่ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาการเรียนรู้ของพระโอรสของอย่างใกล้ชิด ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่ม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ