จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายนิวัตน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองลพบุรี ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่โดยรอบ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกภาคส่วน ได้ให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบให้กับศาสนสถาน ตลอดจน เพื่อสร้างความสามัคคี ความรัก ความผูกพัน ความเสียสละ และความรับผิดชอบในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันรัฐพิธี และกำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ