จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรีประกาศเจตนารมณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

     วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงพลังและประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยร่วมมือกันปกป้องดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) สูงขึ้น
    ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน สากล พร้อมกัน ดังนี้ “ข้าพเจ้าขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยคามซื่ออสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในความยุติธรรม ดำรงตนด้วยความมีเกียรติ ยืนหยัดในสิ่ง ที่ถูกต้อง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ไม่ทำการทุจริต ไม่ทนต่อสิ่งผิด ไม่นิ่งเฉยต่อการโกงทุกรูปแบบ และจะปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องชอบธรรม อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยหัวใจที่สุจริต”
    วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นให้เป็น “วันต่อต้านการทุจริตสากล” หรือ “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” (International Anti-Corruption Day) ซึ่งถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหภาพสากล (The United Nation : UN) ที่มีมติเห็นชอบอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2546 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก จำนวน 191 ประเทศ รวมทั้ง ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังทำลาย รากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกัน


แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ