จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรีฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้ากลุ่มแรก

     วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าของจังหวัดลพบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามแผนการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายแรก คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยในการปฏิบัติงาน โดยจัดลำดับความสำคัญ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเมือง, อำเภอที่มีประชากรหนาแน่น และอำเภอที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้ได้ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในระดับสูง จากนั้นจึงขยายการให้บริการไปยังอำเภออื่น
     สำหรับการฉีดวัคซีนตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข จะใช้เวลาประมาณ 37 นาที โดยก่อนเข้ารับบริการ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องผ่านการคัดกรอง วัดไข้ และเริ่มขั้นตอนแรกโดยการลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต คัดกรอง/ซักประวัติ จากนั้นจะประเมินความเสี่ยง เช่น ประวัติแพ้วัคซีนชนิดที่กําลังจะฉีด หรือแพ้สารประกอบในวัคซีนชนิดที่กําลังจะฉีด การมีโรคประจําตัวขั้นรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ การมีภาวะเลือดออก ง่ายหรือหยุดยาก เกล็ดเลือดตํ่า การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีความเสี่ยง ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน และรับการฉีดวัคซีน โดยหลังการฉีดวัคซีนแล้วจะพักสังเกตอาการ 30 นาที ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้สแกนแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม”ที่จุดตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน
     ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรีได้รับการจัดสรรวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 โดยเป็นวัคซีนซิโนแวค ในกลุ่มเป้าหมาย 52 จังหวัด โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนในล็อตแรก จำนวน 1,800 โดส ซึ่งจะฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยง คือ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลโคกสำโรง โรงพยาบาลท่าวุ้ง และโรงพยาบาลพัฒนานิคม จำนวน 400 โดส และอีก 500 โดส ฉีดให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อายุต่ำกว่า 60 ปี ของอำเภอเมืองลพบุรี, อำเภอโคกสำโรง, อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอพัฒนานิคม โดยจะฉีดวันละ 160 คน
โดยเป็นการจัดลำดับความสำคัญ ได้แก่ ก อำเภอที่มีประชากรหนาแน่น และอำเภอที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้ได้ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในระดับสูง จากนั้นจึงขยายการให้บริการไปยังอำเภออื่น โดยกลุ่มผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนกลุ่มแรกนี้จะต้องรับวัคซีนเข็มที่ 2 เพื่อให้ครบตามจำนวนการฉีดอีกครั้งหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มแรก 21-28 วัน

 

สุภาวดี สมศรี /สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ลพบุรี-ข่าว

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ