จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรีจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2565

     วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม  เวลา 09.30 น.  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2565 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษาเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

      ก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบเกียรติบัตรแก่ชมรม TO BE NUMBER ONE  ที่เป็นตัวแทนจังหวัดลพบุรีเข้านร่วมประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE  ประจำปี 2565 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประกวด ดังนี้ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอชัยบาดาล และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล มอบโล่เกียรติคุณแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 (ทุ้งฟ้าเกมส์) ณ จังหวัดกระบี่ และมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q (Q market) ของจังหวัดลพบุรี จำนวน 13 ราย และมอบเกียรติบัตรให้แก่ นายมาโนช โสภี เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เน้นย้ำเรื่องการขุดลอก คู คลอง เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในช่วงนี้

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ