จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรีจัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

     วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนารายณ์ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี นายนิวัตน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ลบ 19-2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เป็นเลขานุการการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดลพบุรีและของประเทศไทย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และเป็นการสนับสนุนในด้านการเชื่อมโยงให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทย สู่ตลาดผู้บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น ในครั้งนี้และคณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ ชุมชน จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ ของ นางสาวธนัชชนันท์ นาคทั่ง
2. ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป ของ นางวิภาพร จันทรัตน์
3. เสื้อชูชีพ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว.อี ท่าหลวง
4. ถ่านดูดกลิ่น ของ นายสุริน จงรักชอบ
5. ผ้ามัดหมี่ ของ กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู่ 4 ศูนย์ 2
6. ผลิตภัณฑ์จากเชือก ของ นางสาวรัตนา สอาดเอี่ยม
7. เครื่องประดับหินสี ของ นายบัญชา ชั่งปั้น
8. ผ้าขาวม้า ของ นายประทีป อ่อนสลุง
9. ผ้ามัดหมี่ ของ นายวินัย ปัจฉิม
10. ผ้ามัดหมี่ ของ นางลาวัลย์ สืบสอน
11. ผ้ามัดหมี่ ของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหินปัก
12. ผ้ามัดหมี่ ของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไทยทอมือบ้านวังตาอินทร์
13. ผ้ามัดหมี่ ของ นางสาวแสงจันทร์ แคนทอง
14. ผ้าบาติก ของ นายวิสุทธิ์ จันทร์ศิริวัฒนา
15. ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า ของ นางสาวธิดารัตน์ สุ่นปาน
16. ไม้กวาดดอกหญ้า ของ นางสุภาพ ใจหาญ
17. ไม้กวาดทางมะพร้าว ของ นางสุภาพ ใจหาญ

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ