จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2565

     วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ซึ่งคณะกรรมการ ก.บ.จ. ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการพิจารณาและเห็นชอบลำดับความสำคัญของข้อเสนแโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงยปนะมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้งมีวาระเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาร่วมกัน

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2565

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ