จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรีจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565

      วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยจังหวัดลพบุรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีขึ้น เพื่อกำกับ ติดตาม พิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการประเมินผลของคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็น ดังนี้

  1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เศรษฐกิจฐานราก
  2. พัฒนา ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวพร้อมรับกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)
  3. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข

 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมสำหรับการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ (ครม.สัญจร) และโครงการ/กิจกรรมภายใต้ BCG ในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดต่อไป

     BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจ ชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ไปพร้อมกัน

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ